Rabu, 02 Februari 2011

SENJATA SENJATA DI RF ONLINE
LAUNCHER (hanya bangsa accretia)

IconWeapon NameAmmunition TypeRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
Mini Rocket LauncherRocketsLevel 15Launcher1 PT118 - 244
Rocket LauncherRocketsLevel 18Launcher4 PT160 - 331
RedeemerRocketsLevel 20Launcher4 PT191 - 398
Mini Flame ThrowerFuelLevel 22Launcher5 PT223 - 463
Roburite ShooterRocketsLevel 25Launcher7 PT285 - 599
Mini FaustRocketsLevel 28Launcher9 PT364 - 756
CannonRocketsLevel 30Launcher10 PT400 - 846
BazookaRocketsLevel 35Launcher15 PT536 - 1149
Flame ThrowerFuelLevel 40Launcher22 PT679 - 1506
Missile LauncherRocketsLevel 45Launcher33 PT868 - 1889
Hora FaustRocketsLevel 50Launcher54 PT1260-2605


GUN (semua bangsa)


IconWeapon NameRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
Hand GunLevel 1Ranged1 PT10 - 21
Machine GunLevel 2Ranged1 PT13 - 26
EnforcerLevel 3Ranged1 PT17 - 33 PT
Tommy GunLevel 5Ranged1 PT24 - 47 PT
Shot GunLevel 7Ranged1 PT34 - 65
Beam GunLevel 10Ranged3 PT53 - 99
Stout GunLevel 12Ranged4 PT69 - 128
RifleLevel 15Ranged5 PT100 - 187
Assult RifleLevel 18Ranged7 PT136 - 255
UziLevel 20Ranged8 PT162 - 304
Rail GunLevel 22Ranged9 PT192 - 364
Plasma GunLevel 25Ranged12 PT234 - 454
Laser GunLevel 28Ranged15 PT293 - 571
Lightning GunLevel 30Ranged17 PT329 - 650
Gatling GunLevel 35Ranged26 PT450 - 894
Bolt Action RifleLevel 40Ranged40 PT568 - 1178
VulcanLevel 45Ranged68 PT728 - 1477
Hora VulcanLevel 50Ranged99 PT1021 - 2045BOW (semua bangsa)IconWeapon NameAmmunition TypeRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
Short BowArrowsLevel 1Ranged1 PT10 - 22
LongbowArrowsLevel 2Ranged1 PT13 - 28
Battle BowArrowsLevel 3Ranged1 PT17 - 35
Assemble BowArrowsLevel 5Ranged1 PT24 - 48
Assemble Long BowArrowsLevel 7Ranged1 PT34 - 66
CrossbowBoltsLevel 10Ranged3 PT53 - 99
Composite BowArrowsLevel 12Ranged4 PT70 - 134
Assembled CrossbowBoltsLevel 15Ranged5 PT99 - 185
Tower BowArrowsLevel 18Ranged7 PT137 - 257
Beam BowCellsLevel 20Ranged8 PT164 - 308
Beam CrossbowCellsLevel 22Ranged9 PT191 - 362
Beam Compound LongbowCellsLevel 25Ranged12 PT244 - 465
Beam Compound CrossbowCellsLevel 28Ranged15 PT296 - 573
Siege BowArrowsLevel 30Ranged17 PT342 - 659
Gun BowBoltsLevel 35Ranged26 PT452 - 895
Beam Siege BowCellsLevel 40Ranged40 PT592 - 1180
Beam Gun BowCellsLevel 45Ranged68 PT742 - 1476
Hora BowArrowsLevel 50Ranged99 PT1040 - 2014


THROWING WEAPON (semua bangsa)


Throwing Weapons are usable by all races.
IconWeapon NameRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
Throwing AxeLevel 5Melee1 PT23 - 37
YabardLevel 10Melee3 PT53 - 80
Throwing Smart AxeLevel 15Melee5 PT99 - 148
Throwing Beam AxeLevel 20Melee8 PT162 - 243
Beam TabardLevel 25Melee12 PT241 - 369
TomahawkLevel 30Melee17 PT338 - 525
BougieLevel 35Melee26 PT453 - 716
FrencheskaLevel 40Melee40 PT585 - 943
Throwing Great AxeLevel 45Melee68 PT733 - 1181
Throwing Hora AxeLevel 50Melee99 PT1027 - 1635
Throwing KnifeLevel 5Melee1 PT23 - 37
Throwing CutterLevel 10Melee3 PT53 - 80
Roundly KnifeLevel 15Melee5 PT99 - 148
SeekerLevel 20Melee8 PT162 - 243
HarpeLevel 25Melee12 PT241 - 369
Beam SeakerLevel 30Melee17 PT338 - 525
Throwing BreakerLevel 35Melee26 PT453 - 716
Throwing Beam CutterLevel 40Melee40 PT585 - 943
Beam HarpeLevel 45Melee68 PT733 - 1181
Throwing Hora KnifeLevel 50Melee99 PT1027 - 1635SWORDS (bangsa: semua bangsa)

IconWeapon NameRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
SwordLevel 1Melee1 PT15 - 21
Nova SwordLevel 2Melee1 PT19 - 28
Long SwordLevel 3Melee1 PT24 - 36
Sword BreakerLevel 5Melee1 PT28 - 44
KatzbalgerLevel 7Melee1 PT46 - 68
Broad SwordLevel 10Melee3 PT73 - 103
Valkyrie SwordLevel 12Melee4 PT95 - 134
Butcher SwordLevel 15Melee5 PT134 - 187
Two Handed SwordLevel 18Melee7 PT177 - 254
ZweihanderLevel 20Melee8 PT203 - 307
Bastard SwordLevel 22Melee10 PT256 - 350
ClaymoreLevel 25Melee12 PT316 - 442
Big Sword BreakerLevel 28Melee15 PT340 - 545
Beam SwordLevel 30Melee17 PT447 - 614
Scale SwordLevel 35Melee26 PT595 - 831
Gun BladeLevel 40Melee40 PT768 - 1087
SpadonaLevel 45Melee68 PT1019 - 1316
Hora SwordLevel 50Melee99 PT1427 - 1808
AXES (semua bangsa)IconWeapon NameWield TypeRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
Hand AxeOne-HandedLevel 1Melee1 PT13-15
Broad AxeTwo-HandedLevel 2Melee1 PT18-28
Twin AxesDual WieldLevel 3Melee1 PT20-32
Great AxeTwo-HandedLevel 5Melee1 PT32-49
Twin Great AxesDual WieldLevel 7Melee1 PT40-60
Butcher AxeOne-HandedLevel 10Melee3 PT62-75
Full AxeTwo-HandedLevel 12Melee4 PT91-134
KraikaTwo-HandedLevel 15Melee5 PT131-186
Beam AxeOne-HandedLevel 18Melee7 PT159-190
Twim Beam AxesDual WieldLevel 20Melee8 PT196-282
Two Handed Beam AxeTwo-HandedLevel 22Melee10 PT258-345
Double AxeTwo-HandedLevel 25Melee12 PT322-435
Battle AxeTwo-HandedLevel 28Melee15 PT394-535
Battle Beam AxeTwo-HandedLevel 30Melee17 PT446-611
Great Beam AxeTwo-HandedLevel 35Melee26 PT562-849
BullovaTwo-HandedLevel 40Melee40 PT779-1076
Tower AxeTwo-HandedLevel 45Melee68 PT997-1327
Hora AxeTwo-HandedLevel 50Melee99 PT1397-1824
KNIFE(bangsa:semua bangsa)IconWeapon NameRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
DaggerLevel 1Melee1 PT13 - 15
HangerLevel 2Melee1 PT16 - 20 PT
KukriLevel 3Melee1 PT20 - 26 PT
Stick KnifeLevel 5Melee1 PT28 - 35 PT
BladeLevel 7Melee1 PT40 - 48 PT
SaberLevel 10Melee3 PT63 - 75
ShamshirLevel 12Melee4 PT81 - 99 PT
Hunting KnifeLevel 15Melee5 PT114 - 141 PT
Sosun-PattaLevel 18Melee7 PT156 - 192 PT
FalchionLevel 20Melee8 PT185 - 232 PT
KatanaLevel 22Melee10 PT218 - 277 PT
ShotelLevel 25Melee12 PT271 - 354 PT
Defender SaberLevel 28Melee15 PT355 - 439 PT
Beam SaberLevel 30Melee17 PT375 - 633
Bone KnifeLevel 35Melee26 PT502 - 691
Gun BladeLevel 40Melee40 PT650 - 909 PT
Sickle KnifeLevel 45Melee68 PT842 - 1124 PT
Hora DaggerLevel 50Melee99 PT1180 - 1554
MACES(bangsa:semua bangsa)Maces are usable by all races.
IconWeapon NameRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
ClubLevel 1Melee1 PT13 - 15
Small HammerLevel 2Melee1 PT16 - 20 PT
MaceLevel 3Melee1 PT21-25
HammerLevel 5Melee1 PT34-48
Spiked ClubLevel 7Melee1 PT46-66
FrengeLevel 10Melee3 PT72-102
Slaughter PikerLevel 12Melee4 PT84-97
GurzLevel 15Melee5 PT116-140
BlackjackLevel 18Melee7 PT187-243
Beam MaceLevel 20Melee8 PT193-227
War PikerLevel 22Melee10 PT256-345
War HammerLevel 25Melee12 PT319-437
Iron HammerLevel 28Melee15 PT411-524
Beam HammerLevel 30Melee17 PT396-495
Great MaulLevel 35Melee26 PT600-824
Beam Great HammerLevel 40Melee40 PT816-1052
Beam Great MaulLevel 45Melee68 PT997-1327
Hora HammerLevel 50Melee99 PT1397-1824STAFF (bangsa:cora,bellato)

IconWeapon NameRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamageMagic Damage
Short StaffLevel 1Force1 PT15 - 2113 - 21
Long StaffLevel 2Force1 PT15 - 2116 - 28
WandLevel 3Force1 PT15 - 2120 - 36
BeadLevel 5Force1 PT25 - 3628 - 49
Stick BeadLevel 7Force1 PT25 - 3640 - 67
Battle StaffLevel 10Force3 PT26 - 3664 - 102
Red WandLevel 12Force4 PT25 - 3681 - 134
War StaffLevel 15Force5 PT34 - 50115 - 189
War WandLevel 18Force7 PT34 - 50159 - 253
Red BeadLevel 20Force8 PT42 - 57186 - 305
Black WandLevel 22Force9 PT41 - 57229 - 355
Field StaffLevel 25Force11 PT55 - 79275 - 457
Beam BeadLevel 28Force13 PT58 - 77343 - 560
Dual WandLevel 30Force15 PT57 - 78378 - 647
Blue WandLevel 35Force24 PT56 - 78475 - 898
Black Stick RodLevel 40Force41 PT58 - 77611 - 1179
Lunar StaffLevel 45Force73 PT57 - 78890 - 1389
Hora StaffLevel 50Force99 PT77 - 1021246 - 1915SPEAR (bangsa:semua bangsa)

IconWeapon NameRequired LevelRequired PT TypeRequired PT ValueDamage
Short SpearLevel 1Melee1 PT13 - 21
Long SpearLevel 2Melee1 PT16 - 28
PikeLevel 3Melee1 PT20 - 36
HarpoonLevel 5Melee1 PT28 - 49
TridentLevel 7Melee1 PT40 - 67
GlaiveLevel 10Melee3 PT64 - 102
Ahlspiess PTLevel 12Melee4 PT81 - 134
Corsesca PTLevel 15Melee5 PT115 - 189 PT
Elastic PTLevel 18Melee7 PT159 - 253
Vouge PTLevel 20Melee8 PT186 - 305
Halbert PTLevel 22Melee10 PT229 - 355
Winged Spear PTLevel 25Melee12 PT275 - 457
Beam Spear PTLevel 28Melee15 PT343 - 560
Beam Pike PTLevel 30Melee17 PT378 - 647
Beam Winged Spear PTLevel 35Melee26 PT475 - 898
Lance PTLevel 40Melee40 PT611 - 1179
Field Lance PTLevel 45Melee68 PT890 - 1389

Hora Spear PTLevel 50Melee99 PT1246 - 1915

Tidak ada komentar:

Posting Komentar